Pirkimo sąlygos ir taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – „Taisyklės“) nurodo bendrąsias naudojimosi „Daržulis“ parduotuve internete www.darzulis.lt (toliau – „Daržulis“ parduotuvė) sąlygas. Taisyklės yra taikomos, kuomet Pirkėjas užsako ir perka „Daržulis“ parduotuvėje pateiktas prekes ar kitaip naudojasi „Daržulis“ parduotuvės teikiamomis paslaugomis.1.2. „Daržulis“ parduotuvė yra mažmeninės prekybos parduotuvė internete.1.3. „Daržulis“ parduotuvėje prekybą organizuoja, vykdo ir su ja susijusias paslaugas Pirkėjui teikia MB „Daržulis“, Įmonės kodas: 3057757521.4. Pirkėjas šiose Taisyklėse yra bet kuris asmuo, kuris perka MB „Daržulis“ parduotuvėje ar naudojasi kitomis MB „Daržulis“ parduotuvės teikiamomis paslaugomis (toliau – „Pirkėjas“). Naudotis ir pirkti MB „Daržulis“ parduotuvėje gali veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka.1.5. Užsiregistruodamas arba užsakydamas prekes Pirkėjas patvirtina, kad jis turi teisę pirkti MB „Daržulis“ parduotuvėje.1.6. Pirkėjui pateikus užsakymą šios Taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta sutartimi ir yra abiem šalims privalomas teisinis dokumentas. Sutartis laikoma sudaryta, kai Pirkėjas suformuoja ir pateikia MB „Daržulis“ parduotuvėje prekių užsakymą, Taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais atlieka apmokėjimą ir Pirkėjo pateiktu elektroniniu paštu Pardavėjas išsiunčia laišką su patvirtinimu, kad Pirkėjo užsakymas yra priimtas.1.7. Pirkėjas negali pateikti prekių užsakymoMB „Daržulis“ parduotuvėje, jei jis nesusipažino su Taisyklėmis ir (ar) su jomis nesutinka. Jei Pirkėjas nesutinka su Taisyklėmis arba jų dalimi, Pirkėjas neturėtų užsakyti prekių MB „Daržulis“ parduotuvėje. Jei Pirkėjas užsako prekių MB „Daržulis“ parduotuvėje yra laikoma, kad Pirkėjas susipažino ir sutiko su Taisyklėmis.1.8. Pardavėjas pasilieka teisę taisyti, keisti ir papildyti Taisykles. Perkant MB „Daržulis“ parduotuvėje Pirkėjui taikomos Taisyklės, kurios galioja užsakymo pateikimo momentu, todėl Pirkėjui patariama su Taisyklėmis susipažinti prieš kiekvieną apsipirkimą.1.9. Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės bei rizikos ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, tuo atveju, kai Pirkėjas iš dalies arba visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors Pirkėjui buvo suteikta tokia galimybė.1.10. Pardavėjas turi teisę be atskiro įspėjimo riboti Pirkėjo naudojimąsi MB „Daržulis“ parduotuve arba panaikinti Pirkėjo registraciją, tuo atveju, kai Pirkėjas pažeidžia MB „Daržulis“ parduotuvės Taisykles, bando pakenkti MB „Daržulis“ parduotuvės ar Pardavėjo vykdomų užsakymų, darbo stabilumui ir (arba) saugumui.1.11. Atsižvelgdamas į Taisyklių 1.2 punktą ir teikiant prioritetą mažmeninės prekybos vartotojų poreikiams, Pardavėjas pasilieka teisę riboti didmeninio pirkimo požymių turinčius užsakymus. Tai reiškia, kad Pardavėjas turi teisę nepriimti ir (ar) nevykdyti Pirkėjo užsakymą (-us), kai Pirkėjas užsako mažmeninėje prekyboje neįprastai didelį prekių kiekį (neatsižvelgiant į tai, ar prekės užsakomos vieno užsakymo metu, ar keletu užsakymų, kurie pateikiami per sąlyginai trumpą laiką) ir (ar) kai Pirkėjo užsakymas (-ai) turi kitų didmeninio pirkimo požymių.1.12. Pardavėjas gali laikinai arba visam nutraukti MB „Daržulis“ parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto neinformavęs Pirkėjo. Įvykus nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, Pardavėjas turi teisę stabdyti sutarties vykdymą iki nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių išnykimo. Šiuo atveju Pardavėjas turi informuoti Pirkėją apie užsakymo vykdymo sustabdymą. Jei Pirkėjo netenkina vėlesnis sutarties įvykdymas, Pirkėjas turi teisę nutraukti sutartį apie tai pranešdamas Pardavėjui. Pardavėjui sustabdžius veiklą, bet turint galimybę įvykdyti pateiktus užsakymus, visos teisės ir pareigos numatytos šiose Taisyklėse ar taikomuose teisės aktuose, susijusios su jau įvykdytais arba vykdomais užsakymais, išlieka galioti.1.13. Pardavėjas šiuo informuoja, patvirtina ir garantuoja Pirkėjui, kad jis turi teisę parduotuvėje „Karališka mėsa“ organizuoti ir vykdyti Pardavėjui priklausančių prekių prekybą ir teikti Pirkėjui su tokių prekių prekyba susijusias kitas paslaugas, kaip nurodyta šiose Taisyklėse.

2. Registracija ir asmens duomenys (Privatumo politika)

2.1. Norint pirkti MB „Daržulis“ parduotuvėje, registracija nėra reikalimga, tačiau Pirkėjas gali prisijungti naudojant Facebook arba Google paskyras. Pateikiant užsakymą būtina pateikti šiuos Pirkėjo asmeninius duomenis: vardą, pavardę, elektroninį paštą, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefono numerį bei pasirinkti pristatymo laiką.2.2. Pirkėjas yra atsakingas, kad registracijos anketoje pateikti duomenys būtų tikslūs ir teisingi. Pardavėjas jokiu atveju nėra atsakingas už žalą, kuri atsirado Pirkėjui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, kad Pirkėjas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba neinformavo apie jų pasikeitimą.2.3. Pirkėjo asmens duomenys yra tvarkomi pagal privatumo politiką. Jei Pirkėjas naudojasi MB „Daržulis“ parduotuvės paslaugomis, laikoma, kad jis sutinka su Pirkėjo asmens duomenų tvarkymu ir patvirtina, kad visa pateikta informacija ir asmens duomenys yra teisingi bei atitinka tikrovę.2.4. Pirkėjo asmens duomenys bus naudojami identifikuojant Pirkėją, nustatant, ar Pirkėjas yra pilnametis (Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais), vykdant prekių pardavimą ir pristatymą, išrašant sąskaitas, grąžinant permokas ir (ar) pinigus už Pirkėjo grąžintas prekes, administruojant įsiskolinimus, vykdant kitus iš pirkimo-pardavimo sutarties kylančius įsipareigojimus bei suteikiant Pirkėjui galimybę naudotis kitomis MB „Daržulis“ parduotuvės paslaugomis.2.5. Pirkėjo asmens duomenys bus tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais tik Pirkėjui sutikus. Pirkėjo sutikimas išreiškiamas pažymint atitinkamus laukus pateikiant užsakymą.

3. Prekių kainos, apmokėjimas ir terminai

3.1. Prekių kainos MB „Daržulis“ parduotuvėje ir užsakyme yra pateikiamos Eurais su PVM. Prekės Pirkėjui parduodamos tomis kainomis, kurios galiojaMB „Daržulis“ parduotuvėje užsakymo pateikimo metu.3.2. Sveriamų prekių kaina suformuotame užsakyme apskaičiuojama preliminariai, pagal Pirkėjo nurodytą prekės kiekį (svorį). Pardavėjas visuomet stengiaisi, kad tikrasis sukomplektuotos prekės svoris kiek įmanoma tiksliau atitiktų Pirkėjo užsakytąjį, tačiau negali suteikti ir neteikia tam jokių garantijų. Jei tikrasis prekės svoris bus didesnis nei Pirkėjo užsakytasis, Pirkėjui išrašoma papildoma sąskaita už neapmokėtą skirtumą. Sąskaita įteikiama pristatymo metu. Papildomai išrašytą sąskaitą Pirkėjas įsipareigoja apmokėti pristatymo metu grynaisiais pinigais arba banko kortele.3.3. Pirkėjas gali atsiskaityti už prekes naudojant „Paysera“ bankinę sistemą arba apmokėti naudojantis elektronine bankininkyste – tai išankstinis apmokėjimas vykdomas per Pirkėjo naudojamą elektroninės bankininkystės sistemą. Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti šia apmokėjimo forma, turi būti pasirašęs elektroninės bankininkystės sutartį su vienu iš žemiau nurodytų bankų: „Swedbank“ AB; AB SEB bankas; Luminor Bank AS Lietuvos skyrius. Atsiskaitant šiuo būdu, Pirkėjui elektroninės bankininkystės sistemoje sugeneruojamas mokėjimas pagal jo pateiktą užsakymą. Pinigus Pirkėjas perveda į Pirkėjo sąskaitą. Atsakomybė už Pirkėjo mokėjimo metu duomenų saugumą tokiu atveju tenka paslaugą teikiančiam bankui, nes visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje.3.4. Pirkėjas užsakytas prekes turi apmokėti pateikiant užsakymą. Tik Pardavėjui gavus iš Pirkėjo pasirinkto mokėjimų sistemos operatoriaus mokėjimo už prekes bei jų pristatymą (transportavimą) atlikimo patvirtinimą pradedamas vykdyti užsakymas ir skaičiuojamas užsakymo pristatymo terminas. Prekių ir jų pristatymo kainos užsakymui apmokėti yra skaičiuojamos įskaitant PVM mokestį.3.5. PVM sąskaitą-faktūrą Pardavėjas išrašo ir Pirkėjui pateikia pirkimo metu nurodytu elektroniniu paštu po prekių apmokėjimo.

4. Prekių komplektavimas ir pristatymas

4.1. MB „Daržulis“ parduotuvės prekyba vykdoma ir prekės pristatomos tik Kauno mieste. Prekybos teritorija yra nustatyta vienašaliu Pardavėjo sprendimu. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.4.2. Minimali užsakymo suma yra 15 EUR. Jei užsakymo suma, nesiekia 15 EUR, užsakymas nebus vykdomas.4.3. Pardavėjas pristato užsakytas prekes Pirkėjui nurodytomis dienomis.4.4. Pardavėjas deda pastangas, kad Pirkėjas gautų visos apimties užsakymą, tačiau negali suteikti ir neteikia dėl to jokių garantijų. Jei užsakymo komplektavimo vietoje nėra užsakytos prekės likučio ar pakankamo jos kiekio, Pardavėjas pasilieka teisę nepristatyti prekės arba pristatyti mažesnį prekės kiekį.4.5. Jeigu Pirkėjui pristatytas mažesnis prekės kiekis, nei Pirkėjas yra sumokėjęs arba prekė yra nepristatoma, sumokėtos ir faktinės kainos skirtumas sumokamas į Pirkėjo sąskaitą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo prekių pristatymo.4.6. Pirkėjo užsakytos prekės pristatomos MB „Daržulis“ parduotuvės sistemoje užsakymo metu pateiktu Pirkėjo adresu. Pirkėjas užsakymo pateikimo metu pasirenka laiko lango ribas ir įsipareigoja nurodytu laiku prekes priimti pats.4.7. Pirkėjas pasirinkęs prekių pristatymą į gydymo įstaigas įsipareigoja užsakymą priimti prie pagrindinio įstaigos arba korpuso įėjimo.4.8. Tuo atveju, kai Pirkėjo „Daržulis“ parduotuvės sistemoje nurodytu pristatymo adresu Pirkėjas ar gavėjas nerandamas, Pardavėjas turi teisę prekes įteikti bet kuriam kitam nurodytu adresu esančiam pilnamečiui asmeniui, o Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui bet kokių pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.4.9. Jeigu prekės pristatymas yra neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių (Pirkėjas pateikdamas užsakymą „Daržulis“ parduotuvės sistemoje nurodė neteisingą adresą, nurodytu adresu Pirkėjas ar gavėjas nerandamas pasirinktu pristatymo laiku, prekes priimantis asmuo yra nepilnametis ar kt.), pakartotinai prekės nėra siunčiamos (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas papildomai sumoka už pakartotinį prekės pristatymą), o iš anksto už prekes sumokėti pinigai grąžinami.4.10. Pardavėjas pristato prekes Pirkėjui jo užsakymo pateikimo metu pasirinkto laiko lango ribose. Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų ir nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tuomet Pardavėjas privalo iškart susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus.4.11. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.4.12. Prekių pristatymo metu Pirkėjui pageidaujant, kurjeris privalo suteikti galimybę patikrinti siuntos būklę ir turinį (asortimentą). Pirkėjui nepatikrinus siuntos būklės, pristatytų prekių komplektiškumo ir (ar) šiame punkte nustatyta tvarka neužfiksavus duomenų apie siuntos pažeidimus, siunta yra laikoma pristatyta tinkama ir nepažeista.4.13. Prekės po siuntos patikrinimo Pirkėjui perduodamos tik Pirkėjui pasirašius važtaraštyje, prekių lydraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente (dokumentu gali būti laikomi ir elektroniniai įrenginiai, pavyzdžiui CAT S40). Jei Pirkėjas dėl negalios, ligos ar kitų priežasčių neturi galimybės pats pasirašyti elektroniniuose ar kituose dokumentuose, jo leidimu už jį pasirašo kitas asmuo arba Pardavėjas (ar jo įgaliotas asmuo), Pirkėjui patvirtinus pasirašymo galimybę. Pirkėjui nepasirašius prekių važtaraštyje, prekių lydraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente (įskaitant ir elektroniniame dokumente), prekės Pirkėjui nėra perduodamos ir pakartotinai prekės nepristatomos (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas papildomai sumoka už pakartotinį prekės pristatymą), o iš anksto už prekes sumokėti pinigai grąžinami.4.14. Tais atvejais, kai prekių priėmimo metu Pirkėjas pastebi, jog siuntoje nėra tinkamo prekių kiekio arba pateiktos prekės neatitinka jo užsakytų prekių ir tai nėra nurodyta sąskaitoje-faktūroje, važtaraštyje, prekių lydraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, Pirkėjas privalo prekių pristatymo metu informuoti apie tai Pardavėją. Kai Pirkėjas nustato, kad pristatytos prekės yra netinkamos kokybės, jis nekokybiškų prekių nepriima ir turi jas grąžinti kurjeriui, o prekių grąžinimo faktą bei priežastį pažymėti sąskaitoje-faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo ar prekių grąžinimo dokumente.

5. Prekių kokybės garantija ir galiojimo terminas

5.1. Visų „Daržulis“ internetinėje parduotuvėje parduodamų prekių savybės nurodomos aprašyme prie kiekvienos prekės. Už informacijos apie prekių savybes teisingumą atsako prekių gamintojai ir (arba) importuotojai, o Pardavėjas yra atsakingas tik už tinkamą šios informacijos pateikimą vartotojams, nebent įstatymai numatytų kitaip.5.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad „Daržulis“ parduotuvėje internete parduodamos prekės savo spalva, forma ar kitais kriterijais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio (monitoriaus) ypatybių arba kitokių techninių priežasčių, taip pat įvertinant protingai galimus išvaizdos neatitikimus. Jeigu prekės spalvos, dydžio ar formos neatitikimas atsirado dėl pardavėjo ar su juo susijusių trečiųjų asmenų veiksmų, tuomet pardavėjas yra atsakingas už prekės galimus išvaizdos neatitikimus.5.3. Pardavėjas patvirtina, kad atsako už „Daržulis“ internetinėje parduotuvėje užsakytų prekių pardavimą ir įsigytų prekių tinkamą pristatymą, prekių kokybę, grąžinimo sąlygų tinkamą įvykdymą ir kitų teisės aktuose numatytų pardavėjo teisių ir pareigų įgyvendinimą.5.4. Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.5.5. Tais atvejais, kai pagal teisės aktus konkrečioms prekėms apibrėžiamas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų sudaryta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki kol pasibaigs tinkamumo naudoti terminas.

6. Prekių keitimas ir grąžinimas

6.1 Remiantis LR Civilinio kodekso bei 2001 m. birželio 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 697 patvirtintų „Mažmeninės prekybos taisyklių“ nuostatomis nekeičiamos ir negrąžinamos šios kokybiškos prekės:6.1.1 greitai gendančios prekės ar prekės, kurių galiojimo laikas yra trumpas;6.1.2 supakuotos prekės, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;6.2 Jeigu Pirkėjas yra nepatenkintas gautų greitai gendančių prekių kokybe, kuriomis laikomi maisto produktai ir gėrimai, kurių galiojimo terminas yra trumpas, įskaitant ir produktus, kurie turi būti laikomi šaldytuve pagal gamintojo nustatytą temperatūrinį rėžimą, į Pardavėją turi kreiptis el. paštu: info@darzulis.lt arba telefonu: +37067795079 per 24 valandų terminą nuo prekių gavimo. Jei Pirkėjas teikia pretenziją, dėl nekokybiškų prekių, kartu turi pateikti ir pristatytos nekokybiškos prekės nuotrauką arba video medžiagą.6.3. Tuo atveju, kai Pirkėjas kreipiasi praėjus nurodytam terminui ir/ar nepateikia nekokybiškos prekės nuotraukos, Pardavėjas neprivalo Pirkėjo skundo spręsti Pirkėjo naudai.6.4. Tinkamos kokybės maisto prekės nekeičiamos ir negrąžinamos. Maisto prekės gali būti grąžinamos tik šiais teisės aktų numatytais atvejais:6.4.1. parduota prekė, kurios tinkamumo naudoti terminas prekėspirkimo–pardavimo momentu buvo pasibaigęs;6.4.2. nustatoma, kad maisto prekė yra arba gali būti nesaugi vartotojųsveikatai arba nustatoma maisto klastotė;6.4.3. parduota nekokybiška prekė, su aiškiai matomais gedimo požymiais.6.5. Grąžinamos arba keičiamos tinkamos kokybės prekės turi būti nesugadintos, nepraradusios prekinės išvaizdos (nenuimtos ir nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.), vartojamųjų savybių ir privalo būti nenaudotos. Prekes privaloma grąžinti originalioje pakuotėje, tos pačios komplektacijos, kokios ir buvo Pirkėjo gauta, būtinai pridedant prekės įsigijimo dokumentą. Jeigu prekė yra nepilnos komplektacijos, sugadinta, netvarkinga arba netinkamai supakuota, Tiekejas turi teisę nepriimti prekės, jos nekeisti ir negrąžinti Pirkėjui už prekę sumokėtų pinigų.6.6. Už Pirkėjo priimtas, bet vėliau grąžintas prekes sumokėti pinigai sumokami į Pirkėjo sąskaitą ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo Pirkėjo pranešimo apie Sutarties atsisakymą gavimo dienos, nebent Tiekejas ir Pirkėjas susitaria kitaip.6.7. Grąžinant ar keičiant kokybiškas ir Pirkėjo užsakymą atitinkančias prekes, Pirkėjui grąžinamas jo apmokėtas prekių pristatymo mokestis tik tuomet, kai grąžinamos visos vienu apsipirkimu Pirkėjo įsigytos prekės. Pristatymo mokestis grąžinamas kartu su kitomis už grąžinamas prekes Pardavėjo Pirkėjui mokamomis sumomis.

7. Apsikeitimas informacija

7.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia ir kitaip kontaktuoja su Pirkėju pagal užsakymo metu pateiktą elektroninio pašto adresą ar telefoną.7.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus Pardavėjui siunčia ir kitaip kontaktuoja el. paštuinfo@darzulis.lt arba telefonu: +37067795079.

8. Baigiamosios nuostatos

8.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.8.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.8.3. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais.8.4. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.8.5. Klientai turi teisę spręsti su Pardavėju kilusius ginčus elektroniniu būdu, nesikreipdamas į teismą. Tokiu atveju klientas turi raštu kreiptis į Pardavėją. Jei Pardavėjas per 14 dienų nuo pretenzijos gavimo neatsakė į Pirkėjo pretenziją arba nepatenkino kliento pretenzijos, vartotojas gali kreiptis į ne teismo tvarka vartojimo ginčus nagrinėjantį subjektą, t.y. Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g.25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 852626751, interneto svetainė www.vvtat.lt), arba į jos teritorinius padalinius apskrityse ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/ods/).

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos suteiktas maisto tvarkymo subjekto numeris: Nr.

El. parduotuvė (www.darzulis.lt) priklauso ir ją administruoja MB Daržulis, įmonės kodas 305775752, adresas: Žirgyno g. 7, Margavos k., LT-54471 Kauno r.

Rekvizitai:
MB Daržulis
Įmonės kodas: 305775752
PVM mokėtojo kodas: LT100014249610
Vadovas: Marius Krutulis
Adresas: Žirgyno g. 7, Margavos k., LT-54471 Kauno r.
Telefonas: +37067795079
El. paštas: info@darzulis.lt
Bankas: „Swedbank“, AB
Swift kodas: HABALT22
Banko kodas: 73000
Banko adresas: Konstitucijos pr. 20A, 03502 Vilnius
Atsiskaitomoji sąskaita: LT987300010167931967

MB Daržulis

+37067795079

info@darzulis.lt

Daržulis logo